Biểu mẫu Phòng Kế Toán

  1. Giấy thanh toán/ quyết toán: /storage/01-form-giay-thanh-toan-quyet-toan.docx
  2. Giấy tạm ứng: /storage/02-form-giay-tam-ung.docx
  3. Giấy đề xuất: /storage/04-form-giay-de-xuat.docx
  4. Biên nhận tiền: /storage/05-form-giay-bien-nhan-tien.docx
  5. Giấy xác nhận lương: /storage/06-form-giay-xac-nhan-luong.docx
  6. Phiếu xuất - nhập kho: 
  7. Phiếu yêu cầu xuất vật tư: /storage/08-phieu-yeu-cau-xuat-vat-tu.doc
  8. Thẻ kho: /storage/09-the-kho.docx
Chia sẻ

Tin liên quan