Biểu mẫu Phòng Nhân Sự

 1. Bản cam kết bảo mật tiền lương: /storage/01-ban-cam-ket-bao-mat-tien-luong.docx
 2. Bản cam kết khi nghỉ việc: /storage/02-ban-cam-ket-khi-nghi-viec.docx
 3. Biên bản bàn giao công việc: /storage/03-bien-ban-ban-giao-cong-viec.docx
 4. Biên bản thanh lý nghỉ việc: /storage/04-bien-ban-thanh-ly-nghi-viec.doc
 5. Đề xuất tuyển dụng: /storage/05-de-xuat-tuyen-dung.docx
 6. Đề xuất tuyển dụng tổng hợp: /storage/06-de-xuat-tuyen-dung-tong-hop.docx
 7. Mẫu dữ liệu ứng viên dự tuyển: /storage/07-du-lieu-ung-vien-du-tuyen.docx
 8. Chương trình thử việc: /storage/08-form-chuong-trinh-thu-viec.docx
 9. Đánh giá sau thời gian thử việc: /storage/09-form-danh-gia-sau-thoi-gian-thu-viec.docx
 10. Đánh giá nhân viên hàng tháng: /storage/10-form-danh-gia-nv-hang-thang.docx
 11. Đánh giá xét lương: /storage/11-form-danh-gia-xet-luong.docx
 12. Đề xuất gia hạn, tái ký HĐLĐ: /storage/12-form-de-xuat-gia-han-tai-ky-hdld.docx
 13. Đề xuất tăng lương: 
 14. Đơn xin thuyên chuyển: /storage/14-form-don-xin-thuyen-chuyen.docx
 15. Giới thiệu nhân sự mới: /storage/15-form-gioi-thieu-nhan-su-moi.docx
 16. Thư mời nhận việc: /storage/16-form-thu-moi-nhan-viec.docx
 17. Thỏa thuận thử việc: /storage/17-form-thoa-thuan-thu-viec.docx
 18. Hợp đồng thử việc: /storage/18-hop-dong-thu-viec.docx
 19. Phiếu đánh giá phỏng vấn: /storage/19-phieu-danh-gia-phong-van.docx
 20. Thư mời phỏng vấn: /storage/20-thu-moi-phong-van.docx
 21. Thông báo kết quả phòng vấn không đạt: /storage/21-thong-bao-ket-qua-phong-van-chua-dat.docx
 22. Danh sách câu hỏi phỏng vấn: /storage/22-danh-sach-cau-hoi-phong-van.docx
Chia sẻ

Tin liên quan