Biểu mẫu Phòng Xây Dựng

  1. Biên bản nghiệm thu công trình: /storage/01-bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh.docx
  2. Đề xuất đặt vật tư: /storage/02-form-de-xuat-dat-vat-tu.docx
  3. Nhật ký công trình: /storage/04-nhat-ky-cong-trinh.doc
  4. Tiến độ thi công:
  5. Kế hoạch công việc cho công nhật: /storage/06-mau-ke-hoach-cong-viec-cong-nhat.docx
  6. Sổ theo dõi khách vào công trình: /storage/07-so-theo-doi-khach-vao-ctr.docx
  7. Biên bản vi phạm về xây dựng: /storage/08-bien-ban-vi-pham-ve-xay-dung.doc
  8. sổ theo dõi thầu thi công: /storage/so-theo-doi-thau-thi-cong.docx
Chia sẻ

Tin liên quan